Choose your country

MENNEKES

Europese normen voor contactmateriaal

Overal waar stroom vloeit, is het opletten geblazen en moet er zorgvuldig worden gewerkt. De bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van elektrische apparaten geldende wettelijke voorschriften en normen, die u in acht moet nemen. De in Duitsland en Europa geldende normen (EN) van de elektrotechniek worden door verschillende instellingen opgesteld en gecontroleerd: internationale normeringsorganisatie "International Electrotechnical Commission (IEC)", Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung „Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC)“, "DIN-Normenstelle Elektrotechnik" van het Duitse instituut voor normering (DIN)" en de "Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE)". 

Ons CEE-contactmateriaal wordt overeenkomstig de volgende normen gemaakt en vóór uitlevering gecontroleerd: 

DIN EN/IEC 60309

De norm DIN EN/IEC 60309 is een internationale standaard voor contactstoppen en contactdozen, leidingkoppelcontactstoppen en contactmateriaal, die voornamelijk zijn bedoeld voor industrieel gebruik (met nominale bedrijfsspanningen tot 1.000 V, 500 Hz en een nominale stroom tot 125 A). Deel 1 van de norm (DIN EN/IEC 60309-1) beschrijft de algemene vereisten aan iedere industrieel gebruikte steekverbinding. Deel 2 (DIN EN/IEC 60309-2) specificeert een serie van steekverbindingen met ronde behuizingen bij een verschillend aantal en plaatsing van de contactstiften voor verschillende toepassingen. 

EN IEC 61439

De norm EN IEC 61439 verving eind 2014 de norm 60439. De norm beschrijft de uitvoering en de controlevoorschriften voor zogenaamde laagspanningsschakelapparaatcombinaties. Tot de schakelapparaatcombinaties behoren ook onze contactdooscombinaties.

De norm legt de veiligheidstechnische vereisten vast voor apparaten, die worden gebruikt voor de verdeling van elektrische energie in de industrie, in privé-huishoudens en op bouwplaatsen. De norm garandeert een hogere veiligheidsstandaard en wordt bijv. bij energieverdelers (zoals onze contactdooscombinaties), schakelinstallaties en verdeelkasten toegepast.

Voor elke constructie van een laagspanningsschakelapparaatcombinatie zijn twee hoofdnormen nodig. De norm EN IEC 61439 bestaat daarom uit twee delen:

  • EN IEC 61439-1 – de basisnorm
  • EN IEC 61439-2 tot EN IEC 61439-7. De delen 2 t/m 7 van de norm beschrijven en hebben betrekking op de bijzonderheden van de toepassing: EN IEC 61439-2 heeft betrekking op energieschakelapparaatcombinaties, EN IEC 61439-3 op installatieverdeler, EN IEC 61439-4 op bouwstroomverdeler, EN IEC 61439-5 op openbare kabelverdeelkasten, EN IEC 61439-6 op railverdelers en EN IEC 61439-7 op bijzondere toepassingen zoals marinehavens, campeerplaatsen, marktplaatsen en laadstations.

Informatie over de norm IEC 61439

Informatie voor standaard IEC 61439

In het jaar 2012 is er met de publicatie van de norm IEC 61439 -1:2012 een einde gekomen aan de herstructurering en herziening van de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. De vorige norm IEC 60439-1 wordt op 24.09.2014 vervangen door de IEC 61439-1:2012. Voor alle installaties, die na die datum in gebruik genomen worden, moet het ontwerp en documentatie overeenkomstig de IEC 61439-1:2012 en zijn andere delen plaatsvinden.

Het doel van deze norm is een harmonisatie van het merendeel van de bepalingen en eisen van algemene aard voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen te bereiken, uniforme eisen en testen voor schakel- en verdeelinrichtingen en om de noodzaak van het verwijzen naar andere normen te vermijden. Alle eisen van de verschillende schakel- en verdeelinrichtingen werden in deze basisnorm samen met onderwerpen in de breedste zin van toepassing, bv. verwarming, isolatie-eigenschappen enz., samengevat.


Voor elke constructie van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen zijn in de toekomst twee hoofdnormen van toepassing:

  • de basisnorm, waarnaar wordt verwezen als "deel 1" in de specifieke normen;;
  • de relevante delen 2 tot en met 7 van de schakel- en verdeelinrichtingen norm, die de bijzonderheden van de toepassing behandelt.

De IEC 61439 bestaat uit de volgende delen:

IEC ...

61439-1: Algemene bepalingen

61439-2: Energie schakel- en verdeelinrichtingen

61439-3: Installatieverdeler

61439-4: Bouwkasten

61439-5: openbare kabelverdeelkasten

61439-6: Railsystemen

61439-7: Ontwerp - speciale toepassingen jachthavens, campings, markten en oplaadstations

Voorwaarden in deze norm, die vastgelegd zijn in een overeenkomst tussen de fabrikant van de schakel- en verdeelinrichtingen en de gebruiker, worden hieronder samengevat. Dit overzicht vergemakkelijkt het verstrekken van informatie over basisvoorwaarden en extra gebruikers-specificaties.

Ontwerp verificatie

In aanvulling op deze ontwerp verificatie moet een conformiteitsverklaring worden geleverd, dat een correcte constructie volgens de norm, de uitsluiting van materiaalfouten en de naleving van de elektrische veiligheidseisen garandeerd.

Definitie van „oorspronkelijke fabrikant“ en „fabrikant van de schakel- en verdeelinrichtingen“

Oorspronkelijke fabrikant

Organisatie/bedrijf, dat de oorspronkelijke constructie en de bijbehorende eisen volgens de norm uitgevoerd heeft.

Fabrikant schakel- en verdeelinrichtingen

Ondernemer, dat een apparaat voltooit en tot een functioneel geheel samenbouwd. Deze ondernemer is verantwoordelijk voor het testen en dus voor het product (conformiteitsbeoordeling).


Betekenis voor Mennekes producten:
Voor aansluitingsklare apparaten is Mennekes gelijktijdig oorspronkelijke fabrikant en ondernemer. De verantwoording en het leveren van conformiteitsverklaring liggen bij Mennekes. Voor incomplete apparaten kan door Mennekes geen conformiteitsverklaring worden overlegd. Hier wordt de „completerende“ ondernemer degene die de conformiteit moet verklaren. Het is noodzakelijk om informatie te verstrekken aan de gebruiker zodat het apparaat een laatste conformiteitsbeoordeling kan ondergaan.

Opwarming

De bovengrens van de omgevingstemperatuur bedraagt +40 °C.
Waarbij de gemiddelde waarde van de omgevingstemperatuur gedurende 24 uur niet hoger dan +35 °C mag zijn.

Het bewijs van de opwarming kan worden aangetoond door verschillende methoden. Ten eerste, door onderzoek van de schakel- en verdeelinrichting of afleiden van een bekende referentie, evenals door beoordeling, bijv. volgens de relevante ontwerpregels. Het maakt niet uit hoe gekozen de opwarming wordt berekend en daarmee de maximale stroombelasting van de combinatie wordtbepaald, de naleving van de desbetreffende temperatuurgrenzen moet worden gewaarborgd.

De schakel- en verdeelinrichting en hun stroomkring moeten in staat zijn, hun nominale stroom onder vastgelegde voorwaarden te dragen, waarbij de opgegeven nominale waarde van de componenten, hun geschiktheid en toepassing in acht worden genomen, zonder de grenswaarden volgens IEC 61439-1 tabel 6, deel 1 te overschrijden. De temperatuurgrenzen in tabel 6 gelden voor een gemiddelde omgevingstemperatuur van +35 °C.
▶ Er moet rekening gehouden worden met de temperatuurgrenzen van de ingebouwde componenten!

Opwarming – vervanging van onderdelen

Een apparaat/component mag alleen worden vervangen voor een soortgelijk, identiek apparaat van een andere serie als in de conformiteitsverklaring genoemd wordt mits het vermogensverlies en daarmee de opwarming van de aansluitingen kleiner of gelijk zijn aan het te vervangen apparaat.

Belasting van de grootste stroomkring en alle afzonderlijke uitgangen met hun nominaal stroom

Volgens EN IEC 61439-X is vereist, dat alle stroomkringen afzonderlijk in staat zijn hun nominale stroom te kunnen voeren, zonder daarbij de temperatuurgrenzen te overschrijden. Komen er andere stroomkringen bij, dan kan een nominale belastingsfactor bepaald worden.

Effectieve waarde InA, Inc, RDF

Normdefinitie InA

De nominale stroom van de schakel- en verdeelinrichting InA is de totale stroom die het hoofdrailsysteem kan verdelen in de betreffende opbouw van de combinatie, zonder de temperatuurgrenzen volgens IEC 61439-1 hoofdstuk 9.2 te overschrijden!

De stroom InA wordt gezien als de stroom, die de combinatie bij 100% inschakelduur (ED) over zijn uitgangen maximaal verdelen kan.

Normdefinitie Inc

De nominale stroom van een stroomkring Inc is de waarde van de stroom, die door deze stroomkring onder normale bedrijfsomstandigheden kan lopen, wanneer deze afzonderlijk wordt gebruikt. Deze moet kunnen lopen zonder dat te hoge temperatuur van de afzonderlijke onderdelen volgens IEC 61439-1 paragraaf 9.2 vastgelegde grenswaarden overschrijdt.

Normdefinitie nominale belastingsfactor RDF

De RDF is de aangegeven procentwaarde van de nominale stroom, waarmee de (afzonderlijke) uitgangen Inc een schakel- en verdeelinrichting continu belast kunnen worden, tegelijkertijd rekening houdend met de wederzijdse thermische invloeden. Daarbij mag de InA niet worden overschreden.

Tabel 101 uit EN IEC 61439-3 waarden voor aangenomen belasting

Aantal hoofdstroomcircuits

Aangenomen belastingsfactor

2 en 3

0,8

4 en 5

0,7

6 tot en met 9

0,6

10 (en meer)

0,5

Deze tabel geeft richtwaarden weer, bij twijfel geldt altijd de informatie van de fabrikant.

Overzicht van de afstemming tussen fabrikant van de schakel- en verdeelinrichting en gebruiker

MENNEKES standaardwaarde volgens tabel C van de IEC 61439

De volgende gegevens zijn vastgelegde standaardwaarden voor MENNEKES catalogus-combinaties. Bij afwijkingen van deze standaard of speciale projecten dient afstemming tussen gebruiker en fabrikant plaats te vinden. Deze afstemming is tijdens de aanbestedingsfase (vóór de productie en vóór de verkoop) tussen Mennekes en de gebruiker/klant plaats te vinden.

De volgende tabel is een „overzicht“, wat op ca. 98% van de Mennekes apparaten van toepassing is. Speciale uitvoeringen vallen niet onder deze gegevens en zijn voorafgaand aan het bestellen afzonderlijk door de gebruiker af te stemmen. In deze speciale gevallen is het nog steeds vereist om nadere details m.b.v. genoemde normen en hun onderliggende produktnormen in acht te worden genomen..

Eigenschap

Standaardwaarde

Normatieve optie

MENNEKES standaard

Systeem volgens type van aardverbinding

Uitvoering in overeenstemming met de lokale voorschriften

TT / TN / IT

TN

Nominale spanning

volgens lokale installatievoorwaarden

max. 1000 V AC resp. 1500 V DC

400 V AC

Tijdelijke overspanningen

door het elektrische systeem bepaald

Overspanningscategorie I / II / III / IV

Cat. III / Contactmateriaal
Cat. II

Tijdelijke overspanningen

min. nominale spanning
+ 1200V

Zie waarden van tabellen 8 + 9 resp. 10

1890 V (AC)

Nominale frequentie

volgens installatievoorwaarden

DC / 50 Hz / 60 Hz

50 Hz

Kortsluitvastheid

door het systeem bepaald

N + PE max 60% van de ingevoerde geleiderwaarden

Icc max. ≤ 10 kA

kortsluitbeveiliging in de voeding

volgens installatievoorwaarden

ja / nee

nee

Coördinatie tussen kortsluiting-beveiligingsvoorzieningen in of buiten de schakel- en verdeelinrichting

volgens installatievoorwaarden

beschikbaar / installeren / aanbouwen

Artikel afhankelijk

Informatie over belastingen, die mogelijk aan de kortsluitstroom kunnen bijdragen

geen belastingen toegestaan, die eventueel aan de kortsluitstroom bijdragen

geen

geen

Type bescherming tegen elektrische schok – basisisolatie

Basisbescherming

plaatselijke voorschriften in acht nemen

Basisbescherming

Type bescherming tegen elektrische schok – foutstroom

Bescherming tegen indirect aanraken / plaatselijke voorschriften in acht nemen

automatische afschakeling / beschermende scheiding / beschermende isolatie

Artikel afhankelijk

Opstel-locatie

Uitvoering van de fabrikant

Binnen / buiten

Artikel afhankelijk

Beschermingsgraad

Binnen min. IP 2x /
Buiten min. IP 23

IP xx (A-D)

IP 44

Bescherming tegen mechanische invloeden

 

zo nodig informatie van de IK code (IEC 62208)

Informatie op aanvraage

Bestendigheid tegen UV-straling

 

voor behuizingen buiten vereist

Informatie op aanvraage

Corrosiebestendigheid

voor binnen- en buiten opstelling

geen

Standaardwaarden!
Afwijkingen zie product

Omgevingstemperatuur-grenswaarden

Binnen: min. - 5 °C

Buiten: min. - 25 °C

Bovengrens (beide): + 40 °C

max. gemiddelde waarde (24 uur): + 35 °C

Buiten:
100% bij max. + 25 °C

Binnen:
50% bij + 40 °C

Standaardwaarden!
Afwijkingen zie product

Vervuilingsfactor

Industriële omgeving 3

1, 2, 3, 4

3

Hoogteligging

≤ 2.000 m

Factoren in acht nemen

≤ 2.000 m

EMC omgeving

A of B

A / B

B

Bijzondere bedrijfsomstandigheden (trillingen, EX-Zone, sterke magnetische velden of vervuiling)

geen bepaalde voorwaarden

geen

Niet gedefinieerd!

Buitenste bouwvorm

volgens instructies van de fabrikant

open / gesloten / staand / wandin- en opbouw / paneel

gesloten

vertplaatsbaar  of vaste opgesteld

volgens instructies van de fabrikant

ja / nee

Artikel afhankelijk

Afmetingen en massa

volgens instructies van de fabrikant

geen

Artikel afhankelijk

Soort van de ingevoerde geleiders

Kabel

Kabel / railsysteem

Kabel

Materiaal van de ingevoerde geleiders

koper

koper / alu

koper

Doorsnede van de ingevoerde geleiders, PE-, N- en PEN-geleider

volgens norm

geen

geen

Bijzondere eisen aan het coderen van aansluitingen

volgens instructies van de fabrikant

geen

Uitvoering fabrikant

Eisen aan opslag en transport (soort van transport, afwijkende omgevings-omstandigheden, max. afmetingen, verpakkingseisen)

Standaard van de fabrikant

geen

Informatie op aanvraage

Bedienbaarheid (toegang, bedienrechten, scheiding)

makkelijke bereikbaarheid

bevoegde personen, leken etc.

Artikel afhankelijk

Eisen aan toegankelijkheid voor bedrijf, controle, onderhoud of uitbreiding

Controle, vervanging van onderdelen, uitbreiding, onderhoud etc. alleen door vakbekwaam personeel (eis)

geen

Testen vervanging, uitbreiding, onderhoud etc. alleen door vakkundig personeel

Scheiding van de afgaande circuits

volgens instructies van de fabrikant

afzonderlijk / groepsgewijs / alle

Artikel afhankelijk

Soort van de inwendige onderverdeling

volgens instructies van de fabrikant

Vorm 1, 2, 3, 4

geen

Nominale stroom van de schakel- en verdeelinrichting

Standaard van de fabrikant; overeenkomstig de toepassing

geen

Artikel afhankelijk

Nominale stroom van het stroomkring (InC)

Standaard van de fabrikant; overeenkomstig de toepassing

geen

Artikel afhankelijk

Nominale belastingsfactor(RDF)

NORM SPECIFIEK

RDF voor stroomkring / RDF voor de gehele schakel- en verdeelinrichting

Artikel afhankelijk

Doorsnedeverhouding tussen ingevoerde geleiders en N*

O ≤ 16 mm2 = 100 %

O > 16 mm2 = 50 %

min. 16 mm2)

voor stromen in de N tot 50% van de ingevoerde geleiders, anders speciale overeenkomst noodzakelijk!

ingevoerde geleiders = Nulleider doorsnede

 

* MENNEKES designs the size of the Neutral conductor accordingly to the max. allowed current for the phases. For special operating conditions (see IEC 61439, section 7.2 and IEC 61439-1 supplement 1, section 13.5) which relate to the ratio of neutral conductor to outer conductor (alternating current consumption with very low and different cosφ or excessive harmonics in the supply voltage or load current) can lead to a different size relation between neutral conductor to external conductor. This must be announced by the user.

FAQ's, technische ondersteuning, scholingen en werkbezoeken

U hebt nog meer vragen over thema's van de elektrotechniek en ons contactmateriaal? Kijk eens naar onze FAQ-pagina! Wanneer u hier niets vindt, helpt onze technische ondersteuning u graag verder.

Hebt u een uitgebreide opleiding over ons contactmateriaal nodig of wilt u op locatie via een werkbezoek inzicht in onze productie krijgen? Neem dan eenvoudig contact op met ons opleidingsteam!